Breaking News
Home / پایگاه داده Access (page 30)

پایگاه داده Access

دانلود اتوگالری با Access

پروژه دانلود اتوگالری با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود اتوگالری با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود نرم افزار مغازه با Access

پروژه دانلود نرم افزار مغازه با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود نرم افزار مغازه با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با Access

پروژه دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود فروشگاه کتاب با Access

پروژه دانلود فروشگاه کتاب با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه کتاب با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود مدیریت پرسنل استانداری با Access

پروژه دانلود مدیریت پرسنل استانداری با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مدیریت پرسنل استانداری با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود سازمان هواشناسی با Access

پروژه دانلود سازمان هواشناسی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود سازمان هواشناسی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود لوازم پزشکی با Access

پروژه دانلود لوازم پزشکی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود لوازم پزشکی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود انبار گردانی با Access

پروژه دانلود انبار گردانی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود انبار گردانی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود صورت حساب رستوران در sql با Access

پروژه دانلود صورت حساب رستوران در sql با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود صورت حساب رستوران در sql با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Access

پروژه دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »