Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 3)

Delphi دلفی

دانلود سیستم امانت کتاب با delphi

پروژه دانلود سیستم امانت کتاب با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود سیستم امانت کتاب …

Read More »

دانلود دبیرستان با delphi

پروژه دانلود دبیرستان با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود دبیرستان با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود فروش آهن آلات با delphi

پروژه دانلود فروش آهن آلات با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروش آهن آلات …

Read More »

دانلود فروش مواد غذایی با delphi

پروژه دانلود فروش مواد غذایی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروش مواد غذایی …

Read More »

دانلود حقوق و دستمزد کارگران با delphi

پروژه دانلود حقوق و دستمزد کارگران با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود حقوق و …

Read More »