Breaking News
Home / نمودار ER

نمودار ER

دانلود پایگاه داده فروشگاه با ER

پروژه دانلود پایگاه داده فروشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پایگاه داده فروشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود حسابداری خانواده با ER

پروژه دانلود حسابداری خانواده با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود حسابداری خانواده با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروش در sql با ER

پروژه دانلود فروش در sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش در sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود بنگاه املاک با ER

پروژه دانلود بنگاه املاک با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بنگاه املاک با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه با ER

پروژه دانلود فروشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود دفتر هواپیمایی با ER

پروژه دانلود دفتر هواپیمایی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود دفتر هواپیمایی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه لپ تاپ با ER

پروژه دانلود فروشگاه لپ تاپ با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه لپ تاپ با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود آژانس تهیه مسکن با ER

پروژه دانلود آژانس تهیه مسکن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آژانس تهیه مسکن با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود باشگاه فوتبال با ER

پروژه دانلود باشگاه فوتبال با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود باشگاه فوتبال با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود رزرو بلیط قطار با ER

پروژه دانلود رزرو بلیط قطار با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود رزرو بلیط قطار با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »