Breaking News
Home / نمودار ER (page 10)

نمودار ER

دانلود فروشگاه اسباب بازی با ER

پروژه دانلود فروشگاه اسباب بازی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه اسباب بازی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود داروخانه با ER

پروژه دانلود داروخانه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود داروخانه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود قرض الحسنه با ER

پروژه دانلود قرض الحسنه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود قرض الحسنه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود پیشخوان با ER

پروژه دانلود پیشخوان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پیشخوان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود داروخانه با ER

پروژه دانلود داروخانه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود داروخانه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود درمانگاه با ER

پروژه دانلود درمانگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود درمانگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود کمد های دانشکده با ER

پروژه دانلود کمد های دانشکده با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کمد های دانشکده با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود فروشگاه تجهیزات صوتی و تصویری با ER

پروژه دانلود فروشگاه تجهیزات صوتی و تصویری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه تجهیزات صوتی و تصویری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

دانلود فروشگاه لباس در sql با ER

پروژه دانلود فروشگاه لباس در sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه لباس در sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود مطب در اکسس با ER

پروژه دانلود مطب در اکسس با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مطب در اکسس با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »