Breaking News
Home / نمودار ER (page 2)

نمودار ER

دانلود انبارداری با ER

پروژه دانلود انبارداری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انبارداری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود فروشگاه میز و تجهیزات اداری با ER

پروژه دانلود فروشگاه میز و تجهیزات اداری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه میز و تجهیزات اداری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

دانلود دفترچه تلفن با ER

پروژه دانلود دفترچه تلفن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود دفترچه تلفن با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود بیمه عمر با ER

پروژه دانلود بیمه عمر با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بیمه عمر با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود شرکت تولید نرم افزاری با ER

پروژه دانلود شرکت تولید نرم افزاری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود شرکت تولید نرم افزاری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود داروپخش با ER

پروژه دانلود داروپخش با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود داروپخش با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود مبل فروشی با ER

پروژه دانلود مبل فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مبل فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود آزمایشگاه با ER

پروژه دانلود آزمایشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آزمایشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود انبار داری با ER

پروژه دانلود انبار داری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انبار داری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود کارگزاری آنلاین با ER

پروژه دانلود کارگزاری آنلاین با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کارگزاری آنلاین با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »