Breaking News
Home / نمودار ER (page 20)

نمودار ER

دانلود انبار با ER

پروژه دانلود انبار با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انبار با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود بایگانی سازمان با ER

پروژه دانلود بایگانی سازمان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بایگانی سازمان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروش تره بار با ER

پروژه دانلود فروش تره بار با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش تره بار با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود پایگاه داده آلبوم موسیقی با ER

پروژه دانلود پایگاه داده آلبوم موسیقی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پایگاه داده آلبوم موسیقی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود کفش فروشی با ER

پروژه دانلود کفش فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کفش فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود آژانس کاریابی با ER

پروژه دانلود آژانس کاریابی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آژانس کاریابی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود آموزشگاه علمی با ER

پروژه دانلود آموزشگاه علمی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آموزشگاه علمی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود کارگاه تولید آسانسور با ER

پروژه دانلود کارگاه تولید آسانسور با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کارگاه تولید آسانسور با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود املاک با ER

پروژه دانلود املاک با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود املاک با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود پایگاه داده بانک با ER

پروژه دانلود پایگاه داده بانک با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پایگاه داده بانک با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »