Breaking News
Home / نمودار ER (page 3)

نمودار ER

دانلود سیستم دبیرستان با ER

پروژه دانلود سیستم دبیرستان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود سیستم دبیرستان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود پارکینگ با ER

پروژه دانلود پارکینگ با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پارکینگ با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود بیمارستان با ER

پروژه دانلود بیمارستان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بیمارستان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود زرگری با ER

پروژه دانلود زرگری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود زرگری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با ER

پروژه دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود فروش نقره و سنگ های قیمتی با ER

پروژه دانلود فروش نقره و سنگ های قیمتی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش نقره و سنگ های قیمتی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

دانلود فروشگاه کیف زنانه با ER

پروژه دانلود فروشگاه کیف زنانه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه کیف زنانه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود زمانبندی دروس ترم با ER

پروژه دانلود زمانبندی دروس ترم با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود زمانبندی دروس ترم با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود مدرسه با ER

پروژه دانلود مدرسه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مدرسه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود نرم افزار داخلی هتل با ER

پروژه دانلود نرم افزار داخلی هتل با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود نرم افزار داخلی هتل با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »