Breaking News
Home / نمودار ER (page 30)

نمودار ER

دانلود فروش بدلیجات با ER

پروژه دانلود فروش بدلیجات با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش بدلیجات با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود کتابخانه در sql با ER

پروژه دانلود کتابخانه در sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کتابخانه در sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود نوشت افزار با ER

پروژه دانلود نوشت افزار با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود نوشت افزار با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود بیمه با ER

پروژه دانلود بیمه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بیمه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود دفتر هواپیمایی با ER

پروژه دانلود دفتر هواپیمایی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود دفتر هواپیمایی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه نقره جات با ER

پروژه دانلود فروشگاه نقره جات با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه نقره جات با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود فروشگاه لوازم پزشکی با ER

پروژه دانلود فروشگاه لوازم پزشکی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه لوازم پزشکی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود حقوق و دستمزد با ER

پروژه دانلود حقوق و دستمزد با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود حقوق و دستمزد با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود برنامه ریزی زمان بندی کارها با ER

پروژه دانلود برنامه ریزی زمان بندی کارها با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود برنامه ریزی زمان بندی کارها با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

دانلود فروش گوشت با ER

پروژه دانلود فروش گوشت با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش گوشت با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »