Breaking News
Home / نمودار ER (page 4)

نمودار ER

دانلود بیمه تکمیلی با ER

پروژه دانلود بیمه تکمیلی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بیمه تکمیلی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود مطب با sql با ER

پروژه دانلود مطب با sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مطب با sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با ER

پروژه دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با ER تا سطح 3NF …

Read More »

دانلود پایگاه داده مرکز جهانگردی با ER

پروژه دانلود پایگاه داده مرکز جهانگردی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پایگاه داده مرکز جهانگردی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود برنامه ریزی کارها با ER

پروژه دانلود برنامه ریزی کارها با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود برنامه ریزی کارها با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود پایگاه داده کارخانه با ER

پروژه دانلود پایگاه داده کارخانه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود پایگاه داده کارخانه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود نمایشگاه و فروشگاه فرش با ER

پروژه دانلود نمایشگاه و فروشگاه فرش با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود نمایشگاه و فروشگاه فرش با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

دانلود فروش میوه با ER

پروژه دانلود فروش میوه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش میوه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه لوازم خانگی با ER

پروژه دانلود فروشگاه لوازم خانگی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه لوازم خانگی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود مزایده آنلاین با ER

پروژه دانلود مزایده آنلاین با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مزایده آنلاین با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »