Breaking News
Home / نمودار ER (page 5)

نمودار ER

دانلود لباس فروشی با ER

پروژه دانلود لباس فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود لباس فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه با ER

پروژه دانلود فروشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود آژانس مسافرتی با ER

پروژه دانلود آژانس مسافرتی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آژانس مسافرتی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروشگاه لباس با ER

پروژه دانلود فروشگاه لباس با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه لباس با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود عطاری با ER

پروژه دانلود عطاری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود عطاری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود فروشگاه مبل با ER

پروژه دانلود فروشگاه مبل با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروشگاه مبل با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود سوپر مارکت با ER

پروژه دانلود سوپر مارکت با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود سوپر مارکت با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود انبار داری با ER

پروژه دانلود انبار داری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انبار داری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود آموزشگاه با ER

پروژه دانلود آموزشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود آموزشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »