Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer )

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود قرض الحسنه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود قرض الحسنه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود قرض الحسنه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود استخر با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود استخر با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود استخر با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروش وسایل صوتی و تصویری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروش وسایل صوتی و تصویری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروش وسایل صوتی و تصویری با Power Designer تا سطح …

Read More »

دانلود پایگاه داده یک کارخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده یک کارخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده یک کارخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود مدیر گروه دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مدیر گروه دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مدیر گروه دانشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود فروشگاه مواد غذایی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه مواد غذایی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه مواد غذایی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود شرکت تولید نرم افزاری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود شرکت تولید نرم افزاری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود شرکت تولید نرم افزاری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود اتوماسیون دبیرخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود اتوماسیون دبیرخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود اتوماسیون دبیرخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود پایگاه داده داروخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده داروخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده داروخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »