Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 10)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود کلینیک با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود کلینیک با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود کلینیک با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با Power Designer تا سطح …

Read More »

دانلود پایگاه داده انبار داری و فروش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده انبار داری و فروش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده انبار داری و فروش با Power Designer …

Read More »

دانلود مطب با sql با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مطب با sql با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مطب با sql با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود سیستم مدیریت پرسنل استانداری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود سیستم مدیریت پرسنل استانداری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود سیستم مدیریت پرسنل استانداری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود حسابداری خانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود حسابداری خانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود حسابداری خانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با Power Designer

 پروژه بانک اطلاعاتی دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود ویدیو کلوپ مدل پیشرفته با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »