Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 3)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود پایگاه داده کارخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده کارخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده کارخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود کلوپ با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود کلوپ با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود کلوپ با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود نرم افزار حضور و غیاب با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود نرم افزار حضور و غیاب با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود نرم افزار حضور و غیاب با Power Designer تا سطح …

Read More »

دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود لباس فروشی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود لباس فروشی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود لباس فروشی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود هیئت علمی دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود هیئت علمی دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود هیئت علمی دانشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود صورت حساب رستوران با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود صورت حساب رستوران با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود صورت حساب رستوران با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود پایگاه داده هتل با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده هتل با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده هتل با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود کنترل ورود و خروج کارکنان با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود کنترل ورود و خروج کارکنان با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود کنترل ورود و خروج کارکنان با Power Designer تا سطح …

Read More »