Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 30)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود سازمان هواشناسی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود سازمان هواشناسی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود سازمان هواشناسی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود فروش داروهای سنتی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروش داروهای سنتی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروش داروهای سنتی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود زرگری با Power Designer

 پروژه بانک اطلاعاتی دانلود زرگری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود زرگری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود آموزش دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود آموزش دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود آموزش دانشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود مدرسه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مدرسه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مدرسه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود دارایی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود دارایی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود دارایی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود وام با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود وام با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود وام با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود دارو پخش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود دارو پخش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود دارو پخش با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود کارآموزی دانشجویان با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود کارآموزی دانشجویان با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود کارآموزی دانشجویان با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »