Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 33)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود حقوق و دستمزد با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود حقوق و دستمزد با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود حقوق و دستمزد با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود جهانگردی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود جهانگردی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود جهانگردی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروشگاه اسباب بازی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه اسباب بازی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه اسباب بازی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود شیرینی فروشی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود شیرینی فروشی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود شیرینی فروشی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود پیشخوان با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پیشخوان با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پیشخوان با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود مغازه فروش کفش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مغازه فروش کفش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مغازه فروش کفش با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود صندوق رفاه دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود صندوق رفاه دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود صندوق رفاه دانشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود بلیط قطار با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود بلیط قطار با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود بلیط قطار با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »