Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 5)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود پارکینگ در sql با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پارکینگ در sql با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پارکینگ در sql با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود مسافرخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مسافرخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مسافرخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود کفش فروشی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود کفش فروشی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود کفش فروشی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود نوبت دهی به بیماران با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود نوبت دهی به بیماران با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود نوبت دهی به بیماران با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود گردشگری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود گردشگری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود گردشگری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروشگاه نوشت افزار با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه نوشت افزار با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه نوشت افزار با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود بانکداری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود بانکداری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود بانکداری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروشگاه تجهیزات خانگی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه تجهیزات خانگی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه تجهیزات خانگی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »