Breaking News
Home / پایگاه داده SQL

پایگاه داده SQL

دانلود بیمه شخص ثالث با SQLServer

پروژه دانلود بیمه شخص ثالث با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بیمه شخص ثالث با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود دارایی با SQLServer

پروژه دانلود دارایی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود دارایی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود هتل با SQLServer

پروژه دانلود هتل با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود هتل با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود آجیلی با SQLServer

پروژه دانلود آجیلی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آجیلی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer

پروژه دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروشگاه با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود صوتی و تصویری با SQLServer

پروژه دانلود صوتی و تصویری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود صوتی و تصویری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer

 پروژه دانلود ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »