Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 10)

پایگاه داده SQL

دانلود بلیط هواپیمایی با SQLServer

پروژه دانلود بلیط هواپیمایی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بلیط هواپیمایی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود مدرسه با SQLServer

پروژه دانلود مدرسه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مدرسه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود دادگاه با SQLServer

پروژه دانلود دادگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود دادگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود پایگاه داده تور با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده تور با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده تور با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود مهمان پذیر با SQLServer

پروژه دانلود مهمان پذیر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مهمان پذیر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود هیئت علمی دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود هیئت علمی دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود هیئت علمی دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود مغازه فروش کفش با SQLServer

پروژه دانلود مغازه فروش کفش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مغازه فروش کفش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »