Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 2)

پایگاه داده SQL

دانلود فروشگاه وسایل خانگی با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه وسایل خانگی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه وسایل خانگی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود بانکداری با SQLServer

پروژه دانلود بانکداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بانکداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود سیستم حضور و غیاب با SQLServer

پروژه دانلود سیستم حضور و غیاب با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود سیستم حضور و غیاب با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود قنادی با SQLServer

پروژه دانلود قنادی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود قنادی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود تاکسی سرویس با SQLServer

پروژه دانلود تاکسی سرویس با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود تاکسی سرویس با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروش کتاب با SQLServer

پروژه دانلود فروش کتاب با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش کتاب با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود تولیدی با SQLServer

پروژه دانلود تولیدی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود تولیدی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود حقوق و دستمزد اساتید با SQLServer

پروژه دانلود حقوق و دستمزد اساتید با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود حقوق و دستمزد اساتید با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فست فود با SQLServer

پروژه دانلود فست فود با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فست فود با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروشگاه نقره و نگین و خط دولابی با SQLServer

 پروژه دانلود فروشگاه نقره و نگین و خط دولابی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه نقره و نگین و خط دولابی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »