Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 20)

پایگاه داده SQL

دانلود فروشگاه کیف زنانه با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه کیف زنانه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه کیف زنانه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود فروش نرم افزار با SQLServer

پروژه دانلود فروش نرم افزار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش نرم افزار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود فروشگاه مبل با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه مبل با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه مبل با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروش میز و صندلی با SQLServer

پروژه دانلود فروش میز و صندلی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش میز و صندلی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود نرم افزار بلیط قطار با SQLServer

پروژه دانلود نرم افزار بلیط قطار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود نرم افزار بلیط قطار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود امانت فیلم و سی دی با SQLServer

پروژه دانلود امانت فیلم و سی دی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود امانت فیلم و سی دی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود بلیط قطار با SQLServer

پروژه دانلود بلیط قطار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بلیط قطار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود تاکسی تلفنی با SQLServer

پروژه دانلود تاکسی تلفنی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود تاکسی تلفنی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود آموزشگاه رانندگی با SQLServer

پروژه دانلود آموزشگاه رانندگی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزشگاه رانندگی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروشگاه با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »