Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 3)

پایگاه داده SQL

دانلود فروشگاه کفش با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه کفش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه کفش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود پارکینگ با SQLServer

پروژه دانلود پارکینگ با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پارکینگ با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود حقوق و دستمزد در sql با SQLServer

پروژه دانلود حقوق و دستمزد در sql با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود حقوق و دستمزد در sql با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود کتاب فروشی با SQLServer

پروژه دانلود کتاب فروشی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود کتاب فروشی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود پایگاه داده کارخانه با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده کارخانه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده کارخانه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود بایگانی با SQLServer

پروژه دانلود بایگانی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بایگانی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود کاریابی با SQLServer

پروژه دانلود کاریابی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود کاریابی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود وام با SQLServer

پروژه دانلود وام با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود وام با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »