Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 30)

پایگاه داده SQL

دانلود فروشگاه نقره جات با SQLServer

 پروژه دانلود فروشگاه نقره جات با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه نقره جات با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود آژانس تهیه مسکن با SQLServer

پروژه دانلود آژانس تهیه مسکن با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آژانس تهیه مسکن با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود فروشگاه لباس با SQLServer

پروژه دانلود فروشگاه لباس با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروشگاه لباس با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود آموزشگاه علمی با SQLServer

پروژه دانلود آموزشگاه علمی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزشگاه علمی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود حسابداری با SQLServer

پروژه دانلود حسابداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود حسابداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »

دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود رزرواسیون بلیط قطار با SQLServer

پروژه دانلود رزرواسیون بلیط قطار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود رزرواسیون بلیط قطار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود مسافربری با SQLServer

پروژه دانلود مسافربری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مسافربری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص …

Read More »