Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 34)

پایگاه داده SQL

دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer

پروژه دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer

پروژه دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود پایگاه داده فروش با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده فروش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده فروش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »