Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 4)

پایگاه داده SQL

دانلود انبار گردانی با SQLServer

پروژه دانلود انبار گردانی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود انبار گردانی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود کمد های دانشکده با SQLServer

پروژه دانلود کمد های دانشکده با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود کمد های دانشکده با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود نرم افزار شورای حل اختلاف با SQLServer

پروژه دانلود نرم افزار شورای حل اختلاف با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود نرم افزار شورای حل اختلاف با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer

 پروژه دانلود فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود شرکت تولید نرم افزار با SQLServer

پروژه دانلود شرکت تولید نرم افزار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود شرکت تولید نرم افزار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود بخش مالی دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود بخش مالی دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود بخش مالی دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود مطب با sql با SQLServer

پروژه دانلود مطب با sql با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مطب با sql با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود رزرو بلیط قطار با SQLServer

پروژه دانلود رزرو بلیط قطار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود رزرو بلیط قطار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »