Breaking News

دانلود لباس فروشی با ER

پروژه دانلود لباس فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود لباس فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود پذیرش هیئت علمی با delphi

پروژه دانلود پذیرش هیئت علمی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود پذیرش هیئت علمی …

Read More »

دانلود محاسبه سرد شدن قطعه خارج شده از کوره با matlab

پروژه دانلود محاسبه سرد شدن قطعه خارج شده از کوره با matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده است. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی کد های آن …

Read More »

دانلود فروش بلیط هواپیما با c sharp

پروژه دانلود فروش بلیط هواپیما با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروش …

Read More »

دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود دبیرخانه با delphi

پروژه دانلود دبیرخانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود دبیرخانه با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود نمرات کارآموزی با c sharp

پروژه دانلود نمرات کارآموزی با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود نمرات کارآموزی …

Read More »

دانلود پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access

پروژه دانلود پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فست فود با RationalRose

پروژه دانلود فست فود با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »