Breaking News

دانلود مبل فروشی با VisualBasic

پروژه دانلود مبل فروشی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مبل فروشی با …

Read More »

دانلود حمل اثاثیه منزل با vb.net

پروژه دانلود حمل اثاثیه منزل با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود حمل …

Read More »

دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer

پروژه دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آژانس مسافرتی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود فروشگاه وسایل خانگی با RationalRose

پروژه دانلود فروشگاه وسایل خانگی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل …

Read More »

دانلود بنگاه در اس کیو ال با ER

پروژه دانلود بنگاه در اس کیو ال با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بنگاه در اس کیو ال با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

دانلود پایگاه داده سیستم دستمزد با Access

پروژه دانلود پایگاه داده سیستم دستمزد با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده سیستم دستمزد با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود دادگاه با vb.net

پروژه دانلود دادگاه با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود دادگاه با vb.net …

Read More »

دانلود وب سایت غذای تلفنی با php

پروژه دانلود وب سایت غذای تلفنی با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات …

Read More »

دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer

پروژه دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »